KNR nr AT-03 Nawierzchnie na drogach i ulicach wykonywane mechanicznie

Producent: ATHENASOFT

Zawiera normatywy (których brak w aktualnych katalogach dot. robót drogowych), na mechaniczne wykonywanie robót na dużych powierzchniach uzasadniających zastosowanie sprzętu o zadanych parametrach, m.in.: cięcie piłą i frezowanie nawierzchni bitumicznych, mechaniczną rozbiórkę nawierzchni i podbudowy, układanie warstw przeciwspękaniowych pod warstwy bitumiczne, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej układane mechanicznie, nawierzchnie z betonu z warstwą poślizgową, i inne.

Cena netto: 21,00 zł
Cena brutto: 22,05 zł

Szczegóły produktu

 

SPIS TREŚCI

 

Ustalenia wstępne
Założenia ogólne

 

Rozdział 01 Roboty remontowe i rozbiórkowe

 • Założenia szczegółowe 
 • Tablica 0101 Roboty remontowe – cięcie piłą nawierzchni bitumicznych i betonowych 
 • Tablica 0102 Roboty remontowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km 
 • Tablica 0103 Roboty remontowe – renowacja spękanej nawierzchni bitumicznej 
 • Tablica 0104 Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej – z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km 
 • Tablica 0105 Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej – z wywozem rumoszu na odległość do 1 km
 • Tablica 0106 Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych i kwadratowych – z wywozem na odległość do 1 km 
 • Tablica 0107 Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych i kamiennych wraz z ławą – z wywozem na odległość do 1 km

Rozdział 02 Podbudowy

 • Założenia szczegółowe 
 • Tablica 0201 Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji 
 • Tablica 0202 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni emulsją asfaltową na zimno 
 • Tablica 0203 Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne 
 • Tablica 0204 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych

Rozdział 03 Nawierzchnie

 • Założenia szczegółowe 
 • Tablica 0301 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych – warstwa wiążąca 
 • Tablica 0302 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych – warstwa ścieralna 
 • Tablica 0303 Nawierzchnia z betonu B-35 z warstwą poślizgową (w zatokach postojowych)
 • Tablica 0304 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej układana mechanicznie na dużej powierzchni

Rozdział 04 Urządzenia odwadniające

 • Założenia szczegółowe 
 • Tablica 0401 Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych
 • Tablica 0402 Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej