Sekocenbud WKI - 3 kw.2019

Producent: OWEOB PROMOCJA

WKI Wartość kosztorysowa inwestycji wskaźniki cenowe na CD

sekocenbud, meritum
Cena netto: 63,82 zł
Cena brutto: 78,50 zł

Szczegóły produktu

Wartość Kosztorysowa Inwestycji WKI wskaźniki cenowe na płycie CD.
Wartość kosztorysowa inwestycji została określona po raz pierwszy w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 października w sprawie szczegółowych zasad finansowania inwestycji z budżetu państwa.
Aktualnie tj. od 1 stycznia 2011 roku sposób i tryb finansowania inwestycji z budżetu państwa regulują przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r.
Niniejsze wydawnictwo jest zgodne z przepisami rozporządzenia, jak również odpowiada "Środowiskowym zasadom obliczania wartości kosztorysowej inwestycji budowlanych" ze względu na zachowanie następującego układu grup kosztów:

  • Grupa 1  - Pozyskanie działki budowlanej,
  • Grupa 2  - Przygotowanie terenu i przyłączenie obiektów do sieci,
  • Grupa 3 -  Budowa obiektów podstawowych,
  • Grupa 4 -  Instalacje, 
  • Grupa 5 -  Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych, 
  • Grupa 6 -  Wyposażenie, 
  • Grupa 7 -  Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, koszty szkoleń, rozruchu.
Wskaźniki cenowe w tym wydawnictwie podane zostały w postaci wskaźników wartościowych wyrażonych w złotych odniesionych do jednostek miary właściwych do określenia wielkości poszczególnych części składowych zakresu rzeczowego inwestycji ( wielkość działki, obiektów, robót lub prac), w podziale na ceny minimalne, maksymalne i średnie, a dla niektórych prac w postaci wskaźników procentowych odnoszonych do wskazanych kosztów:
  • robót budowlanych (prace przygotowawcze, projektowe i nadzór inwestorski - grupa 7), 
  • dokumentacji projektowej (nadzór autorski - grupa 7), 
  • zakupu działki budowlanej (opłaty notarialne, podatek od czynności cywilno - prawnych, założenie i wpis do księgi wieczystej - grupa 1).
W grupie 7 podane są również wskaźniki cenowe wyrażone w złotych dla obliczenia kosztów prac geodezyjnych i geotechnicznych